Radę Okręgową ZZPiPP tworzą prokuratorzy i pracownicy prokuratury na podstawie uchwały o jej utworzeniu , podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych.

Na zebraniu założycielskim należy wyłonić osobę prowadzącą zebranie, najlepiej z grupy osób zainteresowanych założeniem organizacji. Przewodniczący zebrania powinien poinformować zebranych o celu zebrania, przedstawić informacje dotyczące praw i obowiązków związkowych. Należy także rozdać zebranym deklaracje związkowe.W wypadku zebrania 10 wypełnionych i podpisanych deklaracji można założyć organizację związku.W takim wypadku ci zebrani , którzy zgłosili swój akces do organizacji powinni przegłosować uchwałę o powstaniu organizacji związkowej, przeprowadzić wybory Przewodniczącego, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Komitetu Założycielskiego Związku, który przeistoczy się, po spełnieniu określonych dalej wymogów formalnych, w Radę Okręgową ZZPiPP RP.

Wybór komisji Rewizyjnej nie jest konieczny jeżeli zebranie ustali , że uprawnienia komisji przejmie Zebranie Ogólne Członków.
Po zebraniu zarząd komitetu założycielskiego powiadamia szefa jednostki o podjęciu uchwały o utworzeniu Organizacji Związkowej przekazując kopie stosownej uchwały podjętej na zebraniu oraz informuje o składzie wybranych władz związku.

Zarząd komitetu założycielskiego przekształca się w Zarząd Rady Okręgowej po spełnieniu następujących wymogów formalnych:
1) przesłanie do Rady Głównej ZZPiPP RP kopii uchwały o utworzeniu organizacji związkowej
2) przesłanie informacji o składzie władz organizacji związkowej (zarządu i komisji rewizyjnej)
3) przesłanie informacji o członkach organizacji z załączona listą członków związku obecnych na zebraniu założycielskim (ewentualnie kopie deklaracji związkowych).
4) przesłanie informacji dotyczących osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji związkowej w sprawach majątkowych.Osoby te wybiera ze swojego grona zarząd organizacji. Wymagane jest tu łączne działanie co najmniej dwóch osób. Z reguły osoby uprawnione do składnia takich oświadczeń to przewodniczący i skarbnik zarządu.
5) otrzymanie potwierdzenia z Rady Głównej ZZPiPP RP o wciągnięciu na listę organizacji związkowej ZZPiPP RP.

Niezwłocznie należy powiadomić o istnieniu związku zawodowego pracodawcę wraz z określeniem jego liczebności, bo to ma znaczenie przy ustaleniu reprezentatywności i innych uprawnieniach związkowych.

Okręgowa organizacja związkowa ma obowiązek założenia rachunku bankowego oraz powiadomienia właściwego Wydziału Budżetowo – Administracyjnego o obowiązku dokonywania comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia członków organizacji na wskazany rachunek Rady Okręgowej oraz rachunek Rady Głównej no podstawie uchwały o wysokości składki członkowskiej oraz odpisu na rzecz Rady Głównej ZZiPP RP.

Jeżeli osoby pragnące założyć organizację związkową nie czują się na siłach samodzielnie przeprowadzić zebranie założycielskie i przeprowadzić wszystkie wymagane statutem formalności , powinny porozumieć się w tej sprawie z Radą Główną ZZPiPP RP. Osoby delegowane przez Radę Główną skutecznie pomogą spełnić wszelkie wymagania formalne.