Notatka urzędowa dotycząca przebiegu posiedzenia Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym
W dniu 23 października 2008r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.
Posiedzenie zostało zwołane w trybie art. 23 ust. 3 ustawy o prokuraturze, na wniosek 1/3 członków Rady. Wniosek inicjatora poparłam własnym uznając, że wymaga tego sytuacja związana z pracą Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej nad projektem nowelizacji ustawy o prokuraturze, jak również panująca w środowisku dezinformacja w kwestiach płacowych.
Posiedzeniu Rady Prokuratorów przewodniczył Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Zbigniew Ćwiąkalski. Ustosunkowując się do zaistniałej sytuacji jaka miała miejsce w trakcie drugiego posiedzenia Sejmowej Podkomisji, kiedy to głosami posłów koalicyjnych przegłosowano likwidację prokuratur apelacyjnych wbrew stanowisku rządowemu, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny oświadczył, że stanowisko rządu pozostaje w tej materii niezmienione. Będzie ono ponownie zaprezentowane na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. O wszystkim jednak zadecydują głosowania plenarne.
W trakcie dyskusji członkowie Rady Prokuratorów ponownie wrócili do argumentów przemawiających za utrzymaniem 'apelacji’ z zakresem zmodyfikowanych zadań, a zwłaszcza włączenia w ich strukturę pionów 'PZ’.
Wszyscy podkreślali brak głębszego przemyślenia i łatwość w podejmowaniu przez posłów decyzji w zakresie rozwiązań ustrojowych prokuratury.
Drugą istotną kwestię poruszaną w trakcie posiedzenia stanowiły sprawy wynagrodzeń.
Z wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego wynikało, że nie są w żaden sposób zagrożone podwyżki w wysokości 1000 zł od dnia 1 stycznia 2009r. Pewne sporne kwestie w rozmowach z Ministrem Finansów budzi jedynie, czy objęci nimi będą prokuratorzy w stanie spoczynku oraz czym faktycznie jest kwota podwyżek (tzw. dodatkiem, jednoroczną regulacją) dodatkowo zwaloryzowana o 2% przewidywany wskaźnik inflacji.
Stanowisko resortu w tej materii jest jednoznaczne, tj. 'podwyżka’ wraz z waloryzacją jest 'dodatkiem’ do wynagrodzenia brutto prokuratorów i asesorów, a z uwagi na zapis art. 62a ust. 1 ustawy o prokuraturze – dotyczy również prokuratorów w stanie spoczynku.
Pan Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny zapewnił, że w ustawie budżetowej na 2009r., przekazanej do Sejmu, zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń prokuratorów i sędziów, bowiem – co stanowczo podkreślił – wynagrodzenia te są jednakowe na równorzędnych stanowiskach. Zasada ta wpisana została również do rządowego projektu zmiany ustawy o prokuraturze.
Trzecia i ostatnia kwestia, będąca przedmiotem posiedzenia Rady Prokuratorów, dotyczyła realizacji wniosków skierowanych przez prokuratorów o tzw. 'awans poziomy’. Z wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego wynika, że wszystkie wnioski skierował do Departamentu Kadr, celem ich sprawdzenia pod względem formalnym i mimo uchwalonej w bieżącym miesiącu przez Sejm ustawy wprowadzającej trzy stawki awansowe, będzie je rozpoznawał.
Pomimo uzyskanych informacji, członkowie Rady Prokuratorów podjęli uchwałę, której treść pozwalam sobie przedstawić w załączeniu.

Podziel się newsem: