O 5 lat szybciej niż obecnie kobiety prokuratorzy i sędziowie będą przechodziły w stan spoczynku. Przypomnijmy, że poprzedni rząd wydłużył służbę w obu zawodach do 67 roku życia. W ubiegłym roku obniżono tą granicę do 65 lat zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Prokuratorski związek zawodwy w już w trakcie prac nad reformą emerytalną podiął działania na rzecz zniesienia dyskryminacyjnych regulacji, które sytuowały kobiety prokuratorów i sędziów, jako jedyną grupę zawodową w Polsce zobowiązaną do świadczenia pracy aż do 65 roku życia. Liczne rozmowy z kierownictwem Ministerstwa i Prokuratorem Krajowym pozwoliły uzyskać zapewnienie o wprowadzeniu progu 60 lat, który wyznacza wiek „emerytalny” wszystkich kobiet. Teraz obietnica weszła w fazę realizacji z terminem od 1 lipca 2017 r. Przypominamy, że ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), przewiduje powrót do rozwiązań prawnych określających zasadniczy wiek przejścia przez prokuratora w stan spoczynku z dniem osiągnięcia 65 roku życia. Jednocześnie ustawa utrzymuje obowiązujące obecnie rozwiązanie prawne, w myśl którego z uprawnienia do wcześniejszego stanu spoczynku mogą skorzystać jedynie prokuratorzy, którzy do końca 2017 r. nabędą uprawnienia warunkowane wiekiem (60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet) oraz stażem pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora (25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn). Uwzględniając powyższe, od 1 stycznia 2018 r. sytuacja zawodowa prokuratorów i sędziów – kobiet byłaby mniej korzystna, aniżeli przewidziana w powszechnym systemie zabezpieczenia społecznego. Doprowadziłaby bowiem do sytuacji, w której będą one zmuszone, bez względu na staż pracy, do wykonywania zawodu do 65 roku życia, podczas gdy zasadniczy wiek emerytalny dla kobiet wynosić będzie co najmniej 60 lat. Wobec powyższego za uzasadnione należy uznać zapewnienie równowagi pomiędzy uprawnieniami emerytalnymi obowiązującymi w ramach powszechnego systemu emerytalnego, a uprawnieniami do stanu spoczynku prokuratorów i sędziów. Proponowane obecnie zmiany ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidują uprawnienie nabywania prawa do stanu spoczynku dla kobiet – sędziów, po osiągnięciu 60 roku życia. Poniżej przypominamy wystąpienia Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej prokuratora Jacka Skały w tym temacie na Komisji senackiej. W załączeniu projekt ustawy, który 12 kwietnia trafił do Sejmu.
W Senacie o stanie spoczynku
Projekt stan spoczynku kobiety 60

Podziel się newsem: