Wolny punktuje Tłuczkiewicza w kwartalniku „Na wokandzie”

Styczeń 2, 2015

Poniżej prezentujemy tekst prokuratora Mateusza Wolnego opublikowany w ostatnim, ubiegłorocznym wydaniu kwartalnika „Na wokandzie.” W tekście polemika z dyrektorem Ryszardem Tłuczkiewiczem z Prokuratury Generalnej i nawiązanie do użytego przez niego porównania prokuratorów z prokuratur rejonowych do „mrówek”, a pozostałych do „słonia.” „Metafora mało wyszukana, ale przyznaję, dość trafna. Nie wiem jednak, czy Pan dyrektor wiedział o tym, że słonie mają słaby wzrok. Gdyby wiedział, nie użyłby pewnie tak trafnego porównania” – napisał w swoim felietonie szef bielskiego oddziału ZZP i PP RP. Dowodzi w nim również tezy o głębokim pęknięciu prokuratury, która jest strukturą niewydolną, bo zbyt wielu w niej prokuratorów „dyrektorujących”, a zbyt mało prokuratorów linowych – „pracujących.”

Wesołych Świąt.

Grudzień 22, 2014

GRABARCZYK COFA REFORMĘ PROKURATURY. PROKURATORZY BEZBRONNI W KONTRADYKTORYJNYM PROCESIE KARNYM.

18 grudnia 2014, na dzień po otrzymaniu Uchwały Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury  min Grabarczyk popisał nowelę do „regulaminu Biernackiego.” Uwzględniono cześć naszych postulatów zgłaszanych na konferencji konsultacyjnej. Między innymi wydłużono vacatio legis rozporządzenia z 11 września 2014 o dwa tygodnie, poszerzono właściwość rzeczową prokuratur okręgowych o sprawy z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz przywrócono zasadę zapoznawania się materiałami postepowania przez nadzór zewnętrzny w jednostce, która prowadzi postępowanie. Pomimo to ocena rozporządzenia musi być negatywna. Ilość spraw, które mają zostać przekazane do prowadzenia prokuraturom okręgowym jest śladowa, a apelacyjnym zerowa. O ile „regulamin Biernackiego” skutkowałby odciążeniem rejonów na poziomie 15 %, o tyle „regulamin Grabaczyka” zredukuje tą liczbę do 0,5 %. W dużej mierze będą to sprawy najprostsze, jak dotyczące wprowadzania do obrotu fałszywych banknotów czy dochodzenia z zakresu prawa autorskiego i prasowego. Dużo bardziej skomplikowane postępowania z zakresu KKS, pozostaną w rejonach. W rezultacie prokuratury rejonowe nie zostaną odciążone, co w obliczu wzrostu obciążenia wokandami sądowymi od 1 lipca 2015 r., skutkować będzie totalnym nieprzygotowanie prokuratury do nowego KPK. Zamiast odciążać rejony wprowadza się natomiast szereg ułatwień w prokuraturach wyższego szczebla w tym w sferze nadzoru. Jednostki nadrzędne będą mogły do woli podejmować umorzone postępowania ale bez konsekwencji ich prowadzenia. Wydziały postępowania sądowego, zamiast likwidacji w dotychczasowej postaci doczekały się pomniejszenia dotychczasowych obowiązków. Wprowadza się bowiem furtkę dopuszczającą w najcięższych przypadkach obsadę rozpraw odwoławczych przez autorów aktów oskarżenia. W rozporządzeniu pozostawiono również kontestowaną przez Związek i KRP „instytucję” konsultacji telefonicznych Prokuratora Generalnego z referentem, która nie niesie za sobą żadnej treści normatywnej, a rodzi oczywiste zagrożenia w sferze niezależności otwierając drogę do ręcznego sterowania sprawami. Rozporządzenie Grabarczyka znosi także zasadę obowiązkowego referatu. Nie będą ich z całą pewnością prowadzić, tak jak chciał poprzedni minister wszyscy prokuratorzy z poziomu okręgów czy apelacji bo nie wystarczy na to spraw. Wobec utrzymania wydziałów postępowania sądowego w dotychczasowej formie fikcją pozostanie formalnie utrzymana zasada powiązania referenta ze sprawą. Podsumowując uznać należy, iż minister Cezary Grabarczyk ugiął się naciskom mającym na celu utrzymanie prokuratorskich synekur i wycofał się z wprowadzonej we wrześniu reformy prokuratury czyniąc się jednocześnie wyłącznie odpowiedzialnym za jej nieprzygotowanie do kontradyktoryjnego procesu karnego. Poniżej zamieszczamy linki do aktualnej wersji Regulaminu oraz publikacji prasowych na ten temat.

 

Continue reading »

Regulamin 18 grudnia

Czy Minister Grabarczyk cofnie reformę prokuratury na pół roku przed wejściem w życie kontradyktoryjnego procesu karnego?

Grudzień 18, 2014

Jeśli Minister Grabarczyk podpisze „nowelę” do „Regulaminu Biernackiego” w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie ubędzie w skali roku 8 spraw, które przejdą do Prokuratury Okręgowej w Bielsku. Z kolei z Bielskiej rejonówki do Okręgu trafią 44 sprawy z art. 310 § 1 kk co stanowi 0,5817 % ogółu postępowań (fałszywe banknoty) oraz 8 spraw z innych artykułów, co stanowi 0,1057 % wszystkich spraw. Do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach trafiłaby jedna sprawa. W oparciu o Regulamin podpisany przez ministra Biernackiego Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście pozbyłaby się na rzecz gdańskiej okręgówki 420 spraw, a apelacji 170 spraw. Przy obecnych propozycjach ministra Grabarczyka prokuratorom z gdańskiego rejonu ubyłoby 49 spraw do okręgu i 0 do apelacji. Nie sposób nie zgodzić się w tej sytuacji z opinią bielskiego Prokuratora Rejonowego zdaniem którego „założenia projektu stanowią pozorację rzeczywistego dążenia do równomiernego rozłożenia obciążenia na prokuratury wszystkich szczebli. W istocie projekt sprawia, że ciężar reform będzie spoczywał wyłącznie na prokuraturach rejonowych, co w konsekwencji spowoduje, że planowana reforma nie będzie miała szans powodzenia i doprowadzi do niezadowolenia społecznego.” Świadczą o tym dane z Prokuratury Rejonowej w Żorach. Z 222 spraw prowadzonych obecnie przez tą jednostkę do Prokuratury Okręgowej trafiłaby 1 sprawa czyli 0,45 % ogółu, a na gruncie „regulaminu Biernackiego” 25 spraw czyli 11,26 %. Proponowane przez Ministra Grabarczyka regulacje odciążyłyby Prokuraturę Rejonową Katowice Północ o 0,9 % spraw, czyli 36 na 5216 obecnie zarejestrowanych. Obecna propozycja MS de facto prowadzi do zniesienia właściwości rzeczowej, obowiązkowego referatu i powiązania referenta ze sprawą. O tym miedzy innymi przeczytacie w Uchwale Rady Głównej ZZP i PP RP z dnia 17 grudnia 2014 r, którą niebawem opublikujemy.

Sieradz, Olsztyn, Radom, Kielce – kolejne Rady Okręgowe o Regulaminie Ministra Cezarego Grabarczyka

Grudzień 16, 2014

Poniżej prezentujemy stanowiska kolejnych Rad Okręgowych dotyczące projektu z dnia 19 listopada zmieniającego Rozporządzenie Regulamin Wewnętrznego Urzędowania Powszechnych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury. Opinie te w jednoznaczny sposób wskazują na odejście od reformy prokuratury przeprowadzonej przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa, której celem miało być dostosowanie prokuratury do stawienia czoła wyzwaniom związanym z  wchodzącą w życie ze nieco ponad pół roku kontradyktoryjną procedurą karną.

opinia RO Kielcestanowisko RO Olsztyn RegulaminStanowisko RO Sieradz RegulaminStanowisko RO Radom Regulamin

Rada Okręgowa w Elblągu negatywnie opiniuje Regulamin i wzywa do do protestu w dniu 31 grudnia 2014 r.

Grudzień 9, 2014

W dniu 9 grudnia 2014 r. Rada Główna otrzymała stanowisko okręgowej organizacji związkowej w Elblągu w przedmiocie najnowszego projektu zmieniającego rozporządzenie Regulamin Wewnętrznego Urzędowania Powszechnych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury. Projekt Regulaminu Ministra Grabarczyka spowoduje zapaść i katastrofę Prokuratury po wejściu w życie nowego kontradyktoryjnego k.p.k. z dniem 1 lipca 2015 r., albowiem liniowi prokuratorzy z prokuratur rejonowych nie będą w stanie sprostać licznym nowym dodatkowym obowiązkom wynikającym z tej noweli, przy braku ich rzeczywistego i poważnego odciążenia ze strony jednostek nadrzędnych  – napisali w swoim stanowisku prokuratorscy związkowcy z Elbląga. Wyrazili również zaniepokojenie brakiem stanowczego stanowiska Rady Głównej w tej kwestii. Korzystając z okazji informujemy, iż Rada Główna takie stanowisko wyda i opublikuje w terminie przewidzianym na konsultacje społeczne, tj. do dnia 18 grudnia 2014 r. Rada na bieżąco uczestniczy w rozmowach z Ministerstwem Sprawiedliwości, czemu dowodzi udział jej przedstawiciela w konferencji konsultacyjnej w dniu 5 grudnia w Ministerstwie Sprawiedliwości. W dalszej części swojej uchwały Rada Okręgowa Związku w Elblągu zaapelowała o zarządzenie przez Radę Główną ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przeciwko niezasadnie zmienionemu przez Ministra Sprawiedliwości Regulaminowi Prokuratorskiemu, w szczególności poprzez niezrozumiałe i nieracjonalne ograniczenie właściwości rzeczowej prokuratur nadrzędnych, polegającej na wyznaczeniu na 31 grudnia 2014 r. terminu akcji protestacyjnej prokuratorów i innych pracowników Prokuratury w formie urlopów na żądanie lub honorowego krwiodawstwa. Jak napisali dalej prokuratorzy z Elbląga należy także rozważyć akcję protestacyjną prokuratorów przed Ministerstwem Sprawie z Prokuratur Rejonowych do permanentnego „strajku włoskiego” będącego elementem efektywnej presji i nacisku na decydentów w celu dokonania postulowanych przez związek rozwiązań regulaminowych. Całość stanowiska prezentujemy poniżej.

Uchwała RO Elbląg
Login