Prokuratorzy z Generalnej za 50, a z Krakowa za 13 groszy za kilometr – stawki zwrotu kosztów dojazdu wciąż zróżnicowane.

Lipiec 9, 2014

Rada Główna Związku od już w poprzedniej kadencji podnosiła konieczność zrównania stawek z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do pracy oraz z tytułu wykorzystywania pojazdu prywatnego do celów służbowych. Takie kroki podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadzając jednolitą stawkę 60 groszy za kilometr dla wszystkich sędziów. Pomimo licznych wystąpień pisemnych adresowanych do Andrzeja Seremeta, Prokuratura Generalna prowadziła od kilku lat w tej kwestii klasyczną grę na zwłokę. 6 maja 2014 na łamach Gazety Prawnej, Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej – Mateusz Martyniuk odnosząc się między innymi do przedmiotowego problemu stwierdził, że: „z uwagi na różnice w kosztach dojazdów prokuratorów, widoczne w ramach poszczególnych prokuratur, w tym nawet na terenie jednego okręgu apelacyjnego, Prokuratura Generalna przeanalizowała sytuację. Ma to na celu ujednolicenie praktyki w tym zakresie”. W związku z powyższym Rada Główna, wykorzystując tryb przewidziany w Ustawie o dostępie do informacji publicznej wystąpiła o udostępnienie danych uzyskanych przez Prokuraturę Generalną. Dane te prezentujemy poniżej.

PG VII Ip 119))14 str. 2dojazdy 1Zał. nr 4-8 do PG VII Ip 119)14PG VII Ip 119))14 str. 3

XXV Spartakiada Prawników Kraków 2014 pod patronatem Związku oraz Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej.

Czerwiec 24, 2014

Koleżanki i Koledzy.

Serdecznie zapraszamy do Krakowa, gdzie w dniach od 10 do 14 września 2014 roku, odbędzie się jubileuszowa XXV Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników, organizowana przez Stowarzyszenie „SPARTAKIADA PRAWNIKÓW 2014.” W tym roku partnerami imprezy są Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz nasza Fundacja im Ireny Babińskiej. Zachęcamy do podjęcia decyzji o wzięciu udziału w tym organizowanym od ponad 20 lat wydarzeniu sportowym już teraz i uwzględnienie go w planach na rok 2014. Uczestnicy Spartakiady zostaną zakwaterowani w obiektach  Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie odbywać się będzie również większość zawodów sportowych.

Zawodom sportowym towarzyszyć będzie bogaty program imprez towarzyszących. Wśród nich Bal Mistrzów Sportu w podziemiach Kopalni Soli w Wieliczce. Podczas balu przeprowadzimy aukcję charytatywną w ramach dorocznej akcji „Prawnicy chorym dzieciom.” Na licytacji pojawi się miedzy innymi koszulka reprezentacji Polski z pamiętnego meczu Polska – ZSRR inaugurującego Mistrzostwa Świata z 1976 r. w Hokeju w katowickim Spodku. Innym rarytasem będzie trykot Kuby Błaszczykowskiego BVB z podpisem naszego reprezentanta.

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie Spartakiady, pod adresem:

OFICJALNA STRONA SPARTAKIADY 2014

Zgłoszenia do wzięcia udziału w Spartakiadzie, poprzez podaną wyżej stronę, można składać od 31 lipca 2013 roku.

Ze sportowym pozdrowieniem i do zobaczenia w Krakowie.

Rada Główna pomaga Prokuraturze Generalnej. Na rok przed reformą pierwsze działania zmierzające do zdiagnozowania stopnia przygotowania prokuratury do wyzwań kontradyktoryjnego procesu karnego.

Czerwiec 18, 2014

Po wielu miesiącach zwłoki Prokuratura Generalna rozeznaje kwestię przewidywanego wzrostu obciążenia obowiązkami prokuratorów w związku z reformą procesu karnego. Świadczy o tym treść pisma z 21 maja, w którym I Zastępca Prokuratora Generalnego zwrócił się do Prokuratorów Apelacyjnych o dokonanie symulacji prognozowanego wzrostu obowiązków służbowych oraz zajęcie stanowiska w zakresie wynikających z tego potrzeb etatowych. Rada Główna Związku ZZPiPP RP ocenia takie działanie jako co prawda znacznie spóźnione, aczkolwiek wysoce pożądane. W związku z powyższym Rada Główna zaapelowała do kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury – prokuratorów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych o możliwie kompleksową ocenę skutków regulacji ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Doświadczenia środowiska prokuratorskiego bowiem pozwalały poprzednio zaobserwować, niepożądane zjawisko sprowadzające się do niewykazywania pewnych oczywistych uwarunkowań i wpisywania się w pewne artykułowane na zewnątrz oczekiwania. Rada ma tu na myśli w szczególności wypowiedzianą w Sprawozdaniu z 2013 roku tezę o tym, że prokuratura jest przygotowana do wyzwań kontradyktoryjnego procesu karnego, podczas gdy w sposób oczywisty od takiego stanu gotowości jest daleka o czym świadczy powołane powyżej pismo I Zastępcy PG. Pismo to wskazuje że prokuratura jest nie tylko nie gotowa, ale wręcz nie ma nawet rozeznania w tej elementarnej kwestii, jaką jest rewolucyjna transformacja modelu postępowania przygotowawczego począwszy od 1 lipca przyszłego roku – zauważył Przewodniczący Prezydium w najnowszym stanowisku Rady. W publikowanym powyżej wystąpieniu Związek zwraca uwagę na konkretne sfery, w których przewiduje się istotny wzrost obciążenia pracą prokuratorów i urzędników.

GP 2014-06-18Apel RG do kierowników jednostek

Związek i „Solidarność” organizatorami szkolenia „ Postępowania w sprawach związanych z łamaniem prawa pracy oraz wypadków przy pracy” Bydgoszcz 24 czerwca 2014 r.

Czerwiec 17, 2014

 

24 czerwca w Bydgoszczy inaugurujemy cykl szkoleń dotyczących prawnokarnych aspektów naruszeń prawa pracy oraz problematyki wypadków przy pracy dedykowanych dla prokuratorów oraz funkcjonariuszy Policji. Szkolenia te są wynikiem współpracy NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W pierwszej części szkolenia poruszona zostanie problematyka przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa w Rozdziale  XXVII KK. Drugą część naszego seminarium poświęcono natomiast przestępstwom w sferze zbiorowego prawa pracy oraz problematyce procesowej. Warto dodać, że patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła wraz z Uniwersytetem Gdańskim Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im Ireny Babińskiej. Zapraszamy do udziału!

PROGRAM SZKOLENIA

Sprawozdanie Prokuratora Generalnego za 2013 r – opinia Rady Głównej ZZPiPP RP.

Maj 12, 2014

Na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości Rada Główna Związku wydała opinię o Sprawozdaniu Prokuratora Generalnego z działalności prokuratury w 2013 r. Podobnie jak w latach ubiegłych sprawozdanie to zbiór tysięcy danych, które Prezesowi Rady Ministrów do oceny działalności prokuratury nie są niezbędne. W ocenie Rady, Sprawozdanie powinno liczyć około 30 stron, zwierać najważniejsze wskaźniki – skazywalność, stabilność decyzji, skuteczność wniosków o areszt, obciążenie pracą i liczbę osób które faktycznie prowadzą postępowania w relacji do ogółu prokuratorów. Pomimo zastrzeżeń zgłoszonych wobec Sprawozdania za rok 2012, zarówno przez Ministra Sprawiedliwości, jak i Radę Główną w tegorocznym Sprawozdaniu nadal brak jest wizji prokuratury w świetle obecnych uregulowań, przepisów projektowanych oraz w zakresie modelu docelowego, tj. optymalnego w przekonaniu osób stojących obecnie na czele prokuratury. Sprawozdanie nie zawiera wizji prokuratury przyszłości, poza wizją trwania w archaicznym, niedostosowanym do wymogów prowadzenia kontradyktoryjnych postępowań karnych, zbiurokratyzowanym modelu. Duża część opinii została poświęcona dostosowaniu prokuratury do nowych warunków kontradyktoryjnego procesu karnego. „Sprawozdanie z bliżej nie nieznanych Radzie przyczyn jest co najmniej niespójne z faktycznym poglądem Prokuratora Generalnego, który z jednej strony stwierdza, że prokuratorzy podołają, natomiast z drugiej dostrzega cały kompleks mankamentów nowelizacji kpk, które jak zauważa stwarzają niemal pewność, iż w istotny sposób wzrośnie liczba wyroków uniewinniających. Zarówno w Sprawozdaniu, jak i stanowisku wypowiedzianym na Konferencji w dniu 24 kwietnia 2013 r. brak jest pogłębionej refleksji, a w szczególności postulatów de lege ferenda, które miałyby udzielić odpowiedzi na pytanie nie tylko, czy prokuratura jest dostosowana, ale jak dostosować ją do nowych wyzwań. Na to pierwsze z pytań, Prokurator Generalny, w sposób mało przejrzysty w Sprawozdaniu, a nieco bardziej wyrazisty w wystąpieniu, odpowiada przecząco. Na drugie z fundamentalnych pytań nie odpowiada wcale” – napisała w swoim najnowszym stanowisku Rada Głowna Związku. W dalszej części opinii jej autorzy zauważyli, iż Sprawozdanie nie zawiera informacji dotyczących obciążenia prokuratorów prokuratur rejonowych dyżurami zdarzeniami i wokandami sądowymi, co ma kluczowe znaczenie w przededniu wejścia w życie nowej, kontradyktoryjnej procedury. „Uzyskanie tego rodzaju informacji pozwoli na bardziej precyzyjne oszacowanie wzrostu ilości spraw, które prokuratorzy będą musieli obsadzić w sądach powszechnych. Istnieją obawy, wielokrotnie artykułowane przez ZZPiPP RP, iż faktyczny wzrost liczby takich spraw, połączony z transformacją formy uczestnictwa w procesie przed sądem, spowodują łącznie zredukowanie czasu niezbędnego do sprawnego prowadzenia postępowań przygotowawczych tak daleko idące, że zaburzy ono sprawność aparatu państwowego w zakresie ścigania i karania sprawców przestępstw” – podkreśliła Rada. Za mylące Związek uznał dane dotyczące ilości osób wykonujących w prokuraturze funkcje nadzorcze. Według Rady Głównej funkcje nadzorcze pełni co najmniej 1751 osób, a nie jak wskazano w Sprawozdaniu 275. „Zdumiewająco brzmią niektóre tezy Sprawozdania zawierające ocenę jakości, czy potrzeby istnienia nadzoru w obecnej postaci. Rada Główna wielokrotnie wskazywała na zbyteczność nadzoru, zwłaszcza w sytuacji, gdy od wielu lat nadzór instancyjny sprawują sądy. Taka forma nadzoru w prokuraturze ma śladowy wręcz charakter i dotyczy m.in. decyzji od dowodach rzeczowych, czy też podejmowanych w sprawach przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego. W tym stanie rzeczy co najmniej zadziwienie budzi wyrażony w Sprawozdaniu pogląd, iż „prokuratorzy prowadzący postepowania chętnie korzystają z pomocy prokuratorów sprawujących zwierzchni nadzór służbowy.” W rzeczywistości nadzór ten jest niemerytoryczny i czysto formalny. Jego konsultacyjny charakter jeszcze bardziej osłabia argumenty za utrzymaniem go w tej postaci. Teza zatem o wysokiej efektywności nadzoru jest chybiona, a wskazują na to przypadki głośnych spraw np. śmierci gen Papały, uprowadzenia i zabójstwa K. Olewnika, czy Amber Gold. We wszystkich tych sprawach nadzór był sterowany z poziomu Prokuratury Generalnej i miał strukturę piętrową” – zauważyła Rada w stanowisku z 30 kwietnia 2014 r.

sprawozdanie 2013-opinia RG

PAŃSTWO NIE JEST PRZYGORTOWANE NA KONTRADYKTORYJNY PROCES.

Kwiecień 25, 2014

Polski wymiar sprawiedliwości jest całkowicie nieprzygotowany aby sprostać wymogom kontradyktoryjnego procesu karnego na nieco ponad rok przed wejściem w życie uchwalonych przez Parlament przepisów. Podobne niedostosowanie stwierdzić należy po stronie organów ściągania, w szczególności Policji, na barkach której spocznie znacznie więcej obowiązków. Policja nie dysponuje odpowiednią kadrą „dochodzeniowo-śledczą” ze stosownym przygotowaniem prawniczym – oto główne tezy najnowszej Uchwały Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, którego władze zaapelowały do rządzących o wydłużenie vacatio legis o kolejny rok – do lipca 2016 r. W tym czasie należy organizacyjnie i strukturalnie przygotować kadry prokuratorskie i policyjne, tak aby były one w stanie sprostać wyzwaniom kontradyktoryjnego procesu karnego bez uszczerbku dla bezpieczeństwa obywateli. Aby to było możliwe na płaszczyźnie organizacyjnej prokuratury należy w szczególności wprowadzić: zasadę powiązania prokuratora referenta ze sprawą od samego początku, aż do jego prawomocnego zakończenia z uwzględnieniem postępowań przed sądami wszystkich instancji i Sadem Najwyższym, zasadę obowiązkowego referatu oskarżycielskiego dla każdego prokuratora bez wyjątków, co umożliwiłoby równomierny podział nowych obowiązków na wszystkich prokuratorów, a nie tylko nieco ponad 60 %, którzy obecnie zajmują się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych, możliwie szerokie określenie właściwości rzeczowej prokuratur okręgowych i apelacyjnych, tak aby obciążenie i odpowiedzialność za podejmowane decyzje procesowe prokuratorów zatrudnionych na tych szczeblach było równomierne z obciążeniem prokuratorów prokuratur rejonowych, którzy w obecnym stanie rzeczy zajmują się prowadzeniem większości postępowań, rozbudowany poprzez doetatyzowanie pion wspomagający prokuratorów – administrację i asystentów. Za szczególnie niebezpieczne Rada uznała zmiany wprowadzone w postępowaniu przygotowawczym. Zmiany te wprowadzono z inicjatywy środowisk skupionych wokół czynnych w sprawach karnych adwokatów. Zakładają one między innymi, iż wypowiedzi „świadka” Policja utrwalać będzie, co do zasady w formie notatki urzędowej, a w przypadku gdy przystąpi do przesłuchania w formie protokołu ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń. W dalszej kolejności Policja będzie mogła skierować wniosek do prokuratora o przesłuchanie świadka, jeżeli jego zeznania mogą mieć szczególne znaczenie dla procesu. Tego rodzaju uregulowanie w praktyce rodzi różnorakie konsekwencje. Po pierwsze świadek rozpytywany „na notatkę” będzie mógł bez konsekwencji zeznać lub zataić prawdę, jako podlegający wyłączeniu z odpowiedzialności za czyn z art. 233 § 1 kk. Po drugie ten sam świadek, który oświadczy „na notatkę” prawdę, zanim nastąpi przesłuchanie przez prokuratora będzie podlegał nielegalnemu oddziaływaniu ze strony przestępców lub adwokatów, którego celem będzie odwołanie treści oświadczenia. Po trzecie, odstęp czasowy pomiędzy rozpytaniem „na notatkę”, a przesłuchaniem przez prokuratora obniży dynamikę postępowania. Po czwarte, „rozpytanie na notatkę” i przesłuchanie stanowić będzie w istocie powielenie tej samej czynności. Wreszcie „przerzucenie” obowiązku przesłuchania wszystkich świadków na grupę niespełna czterech tysięcy prokuratorów, zwłaszcza na poziomie prokuratur rejonowych i okręgowych, doprowadzi do całkowitego „zakorkowania” śledztw, a w konsekwencji istotnego wydłużenia postępowań. Przyjęte przez Parlament rozwiązanie rodzi szczególne niebezpieczeństwo w sytuacji zatrzymania na 48 godzin, w którym to terminie niezbędne jest albo zwolnienie podejrzanego albo też przekazanie go do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Przesłuchanie w tym terminie świadków przez prokuratora wydaje się praktycznie niemożliwym do wykonania, zwłaszcza w sprawach w których zwyczajowo przesłuchuje kilku funkcjonariuszy. Całość tekstu Uchwały zamieszczamy poniżej.

 

 

Uchwała KPK 2014
Login