Prokuratura Generalna zapomniała o pracownikach prokuratury. Efekt – podwyżki po 25 zł brutto dostaną w 2015 tylko pracownicy sądów.

Wrzesień 25, 2014

24 września pod Ministerstwem Sprawiedliwości odbyła się pokojowa demonstracja ponad 1000 urzędników zatrudnionych w sądach i prokuraturach. Jej organizatorami były Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Powodem protestu było trwające od 2008 r. zamrożenie płac, skutkujące znaczącym spadkiem ich realnej wartości i faktycznym zubożeniem obu grup zawodowych. Protestujący powoływali się na Dezyderat nr 3 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która jako organ Sejmu stwierdziła 18 kwietnia 2013 r., że płace polskich urzędników sądowych i prokuratorskich nie odpowiadają godności urzędu i zakresowi obowiązków. Dezyderat ten nie jest realizowany przez władzę wykonawczą w najmniejszym stopniu. W trakcie demonstracji kierownictwo związków spotkało się z nowo wybranym Ministrem Sprawiedliwości Cezarym Grabarczykiem. Zaapelowano do szefa resortu sprawiedliwości o podjęcie działań na rzecz zmiany sytuacji. Wyrażono nadzieję na przełom w trwających od lat rozmowach i negocjacjach. Z zapowiedzi Ministra wynika, że w 2015 r. na wynagrodzenia urzędników zostaną przesunięte środki dotychczas przeznaczane na koszty dojazdów sędziów. Te ostatnie zostaną okrojone o połowę. Pozwoli to wygospodarować kwotę 10 mln złotych. Efektem tego przesunięcia może być podwyżka w kwocie około 25 złotych brutto na jednego pracownika administracji zatrudnionego w sądownictwie. Niestety nie przewidziano, nawet w tak skromnej wysokości zwiększenia budżetu na wynagrodzenia urzędników prokuratorskich. Z uzyskanych od Ministerstwa informacji wynika, iż Prokurator Generalny nie składał takich wniosków i nie zgłaszał w toku prac nad budżetem zapotrzebowania na dodatkowe środki z przeznaczeniem na urzędników zatrudnionych w prokuraturze. Ponadto jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Prokuratury Generalnej na dwa dni przed akcją protestacyjną Andrzej Seremet miał brać udział w spotkaniu z Ministrem Finansów. O skuteczności tych rozmów świadczy decyzja z dnia 24 września 2014 o przyznaniu dodatkowych środków w kwocie 10 mln złotych wyłącznie na podniesienie uposażeń pracowników sądów. Po spotkaniu delegacja obu Związków udała się do Brukseli na spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Radę Główną reprezentowała Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak. Celem spotkania ma być przedstawienie dramatycznej sytuacji płacowej polskich urzędników prokuratorskich i sędziowskich.

Komunikat prasowy w sprawie protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości 24 września 2014.

Wrzesień 23, 2014

Poniżej zamieszczamy komunikat Rzecznika Prasowego ZZP i PP RP w sprawie akcji protestacyjnej pracowników prokuratury oraz sądownictwa. Jej punktem kulminacyjnym jest jutrzejsza demonstracja pod budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich 11. Bezpośrednio po niej przedstawiciele Rady Głównej wyjeżdżają do Brukseli na rozmowy z posłami do Parlamentu Europejskiego o dramatycznej sytuacji tysięcy polskich urzędników zatrudnionych w prokuraturach oraz sądach.

Komunikat Rzecznika Prasowego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP 24 września 2014

Związek wręczył Ministerstwu Sprawiedliwości 8 postulatów protestacyjnych.

Wrzesień 22, 2014

Jeszcze Cezary Grabarczyk nie zdążył wygodnie zasiąść za ministerialnym biurkiem, a otrzymał od Rady Głównej ZZP i PP RP 8 postulatów protestacyjnych, których dotyczy ogłoszona na 24 września demonstracja pod budynkami rządowymi w Warszawie. Wśród nich żądanie podniesienia dolnego progu wynagrodzeń do kwoty 2000 brutto oraz waloryzację wszystkich uposażeń o wskaźnik inflacji za lata 2008-2014 ze skutkiem od 1 stycznia 2015. Poniżej pełny tekst petycji.

postulaty

Opinia Związku o Regulaminie Wewnętrznego Urzędowania.

Wrzesień 21, 2014

3 września na biurko Ministra Sprawiedliwości trafiła opinia Rady Głównej ZZP i PP RP o projekcie Rozporządzenia Regulamin Wewnętrznego Urzędowania Powszechnych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury z 29 lipca 2014. Jak już wiadomo Regulamin został podpisany i  1 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać. W dyskusji o tym Rozporządzeniu namawiamy środowisko prokuratorskie aby oceny tego aktu porwanego i innych działań oraz zaniechań Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości dokonywać z perspektywy 1 lipca 2015, kiedy to wejdą w życie przepisy nowelizujące KPK. Zbyt częstym błędem w toczącej się debacie jest bowiem postrzeganie „reform” przez pryzmat aktualnych uwarunkowań ustrojowych i organizacyjnych. Na uwagę zasługuje fakt, iż w ostatecznej wersji Rozporządzenia jego autorzy dokonali korekt w zakresie dwóch najmocniej krytykowanych przez Radę Główną rozwiązań – instytucji „współreferatu” oraz „zapoznania się.” Z tej ostatniej projektodawcy zrezygnowali całkowicie uznając nasze argumenty o sprzeczności z zasadą niezależności oraz trudnościach praktycznych wynikających z konieczności zapoznawania się przez przedłożonych praktycznie ze wszystkimi decyzjami merytorycznymi. Pewnych korekt dokonano także w zakresie „współreferentów.” Będzie to instytucja fakultatywna, a nie obligatoryjna jak chcieli najpierw autorzy zmian. Jej zastosowanie wymagać będzie wyraźnego zarządzenia. Uwzględniono także niektóre uwagi Związku dotyczące konieczności rewizji katalogu przestępstw, które w niedługim czasie znajdować się będą w sferze właściwości rzeczowej prokuratur okręgowych i apelacyjnych. Regulamin stanowi realizację niektórych postulatów Związku – obowiązkowego referatu oskarżycielskiego, powiązania referenta ze sprawą w postępowaniu jurysdykcyjnym, całkowitej redefinicji nadzoru, odciążenia jednostek szczebla podstawowego, które dziś prowadzą 99,8 % postępowań. Niestety projektodawcy nie wyjaśnili zasadniczej sprzeczności między tworzeniem komórek do obsługi wokand w pierwszej i drugiej instancji, a istnieniem zasady powiązania autora aktu oskarżenia z własną sprawą przed sądem. Rozwiązania te w ocenie Rady nie idą ze sobą w parze. Poniżej treść opinii.

opinia regulamin

Czy oświadczenia majątkowe prokuratorów powinny trafiać do Internetu?

Sierpień 19, 2014

17 sierpnia 2014 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przyjęła stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy wprowadzającego jawność oświadczeń majątkowych prokuratorów oraz innych grup zawodowych w tym sędziów. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż ujawnieniu nie podlegają oświadczenia funkcjonariuszy ABW, AW, SWW, SKW i CBA, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, żandarmerii i BOR. Służby te prowadzą działania przeciwko niebezpiecznym przestępcom – tym samym, wobec których w dalszej kolejności, prokuratorzy kierują akty oskarżenia, a sędziowie wydają wyroki. Pozbawienie prokuratorów i sędziów ochrony przysługującej wymienionym służbom odebrać należy jako przysłowiowe „wystawienie na strzał”.

W ocenie Rady, na dalszym etapie prac nad projektem za niezbędne uznać należy wyeliminowanie z jego treści w pierwszej kolejności obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych prokuratorów oraz sędziów w Internecie, jako generującego istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa obu grup oraz ich rodzin, a nadto możliwości karania prokuratorów i sędziów sankcjami pieniężnymi wymierzanymi przez Szefa CBA wobec niezgodności z systemem immunitetów materialnych obejmujących odpowiedzialność za wykroczenia oraz konstytucyjnie i ustawowo gwarantowanymi zasadami niezawisłości i niezależności. Jak stwierdzono w opinii, autorzy projektu powinni po uzyskaniu stanowisk podmiotów opiniujących zrewidować stanowisko w zakresie katalogu podmiotów objętych obowiązkowym oświadczeniem majątkowym poprzez wyeliminowanie z niego asystentów prokuratorskich i sędziowskich oraz dokonać kompleksowej analizy w sferze skutków regulacji dla budżetu Państwa, a nadto zgodności z normami prawa europejskiego. Dopiero tak przeprowadzone korekty będą uzasadniały skierowanie projektu do prac parlamentarnych. Poniżej pełna treść opinii oraz tekst z Gazety Prawnej.

artykuł Gazeta Prawna - oświadczenia majątkoweOpinia oświadczenia majątkowe.

Prokuratorzy z Generalnej za 50, a z Krakowa za 13 groszy za kilometr – stawki zwrotu kosztów dojazdu wciąż zróżnicowane.

Lipiec 9, 2014

Rada Główna Związku od już w poprzedniej kadencji podnosiła konieczność zrównania stawek z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do pracy oraz z tytułu wykorzystywania pojazdu prywatnego do celów służbowych. Takie kroki podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadzając jednolitą stawkę 60 groszy za kilometr dla wszystkich sędziów. Pomimo licznych wystąpień pisemnych adresowanych do Andrzeja Seremeta, Prokuratura Generalna prowadziła od kilku lat w tej kwestii klasyczną grę na zwłokę. 6 maja 2014 na łamach Gazety Prawnej, Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej – Mateusz Martyniuk odnosząc się między innymi do przedmiotowego problemu stwierdził, że: „z uwagi na różnice w kosztach dojazdów prokuratorów, widoczne w ramach poszczególnych prokuratur, w tym nawet na terenie jednego okręgu apelacyjnego, Prokuratura Generalna przeanalizowała sytuację. Ma to na celu ujednolicenie praktyki w tym zakresie”. W związku z powyższym Rada Główna, wykorzystując tryb przewidziany w Ustawie o dostępie do informacji publicznej wystąpiła o udostępnienie danych uzyskanych przez Prokuraturę Generalną. Dane te prezentujemy poniżej.

PG VII Ip 119))14 str. 2dojazdy 1Zał. nr 4-8 do PG VII Ip 119)14PG VII Ip 119))14 str. 3
Login