Czy oświadczenia majątkowe prokuratorów powinny trafiać do Internetu?

Sierpień 19, 2014

17 sierpnia 2014 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przyjęła stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy wprowadzającego jawność oświadczeń majątkowych prokuratorów oraz innych grup zawodowych w tym sędziów. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż ujawnieniu nie podlegają oświadczenia funkcjonariuszy ABW, AW, SWW, SKW i CBA, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, żandarmerii i BOR. Służby te prowadzą działania przeciwko niebezpiecznym przestępcom – tym samym, wobec których w dalszej kolejności, prokuratorzy kierują akty oskarżenia, a sędziowie wydają wyroki. Pozbawienie prokuratorów i sędziów ochrony przysługującej wymienionym służbom odebrać należy jako przysłowiowe „wystawienie na strzał”.

W ocenie Rady, na dalszym etapie prac nad projektem za niezbędne uznać należy wyeliminowanie z jego treści w pierwszej kolejności obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych prokuratorów oraz sędziów w Internecie, jako generującego istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa obu grup oraz ich rodzin, a nadto możliwości karania prokuratorów i sędziów sankcjami pieniężnymi wymierzanymi przez Szefa CBA wobec niezgodności z systemem immunitetów materialnych obejmujących odpowiedzialność za wykroczenia oraz konstytucyjnie i ustawowo gwarantowanymi zasadami niezawisłości i niezależności. Jak stwierdzono w opinii, autorzy projektu powinni po uzyskaniu stanowisk podmiotów opiniujących zrewidować stanowisko w zakresie katalogu podmiotów objętych obowiązkowym oświadczeniem majątkowym poprzez wyeliminowanie z niego asystentów prokuratorskich i sędziowskich oraz dokonać kompleksowej analizy w sferze skutków regulacji dla budżetu Państwa, a nadto zgodności z normami prawa europejskiego. Dopiero tak przeprowadzone korekty będą uzasadniały skierowanie projektu do prac parlamentarnych. Poniżej pełna treść opinii oraz tekst z Gazety Prawnej.

artykuł Gazeta Prawna - oświadczenia majątkoweOpinia oświadczenia majątkowe.

Prokuratorzy z Generalnej za 50, a z Krakowa za 13 groszy za kilometr – stawki zwrotu kosztów dojazdu wciąż zróżnicowane.

Lipiec 9, 2014

Rada Główna Związku od już w poprzedniej kadencji podnosiła konieczność zrównania stawek z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do pracy oraz z tytułu wykorzystywania pojazdu prywatnego do celów służbowych. Takie kroki podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadzając jednolitą stawkę 60 groszy za kilometr dla wszystkich sędziów. Pomimo licznych wystąpień pisemnych adresowanych do Andrzeja Seremeta, Prokuratura Generalna prowadziła od kilku lat w tej kwestii klasyczną grę na zwłokę. 6 maja 2014 na łamach Gazety Prawnej, Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej – Mateusz Martyniuk odnosząc się między innymi do przedmiotowego problemu stwierdził, że: „z uwagi na różnice w kosztach dojazdów prokuratorów, widoczne w ramach poszczególnych prokuratur, w tym nawet na terenie jednego okręgu apelacyjnego, Prokuratura Generalna przeanalizowała sytuację. Ma to na celu ujednolicenie praktyki w tym zakresie”. W związku z powyższym Rada Główna, wykorzystując tryb przewidziany w Ustawie o dostępie do informacji publicznej wystąpiła o udostępnienie danych uzyskanych przez Prokuraturę Generalną. Dane te prezentujemy poniżej.

PG VII Ip 119))14 str. 2dojazdy 1Zał. nr 4-8 do PG VII Ip 119)14PG VII Ip 119))14 str. 3

XXV Spartakiada Prawników Kraków 2014 pod patronatem Związku oraz Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej.

Czerwiec 24, 2014

Koleżanki i Koledzy.

Serdecznie zapraszamy do Krakowa, gdzie w dniach od 10 do 14 września 2014 roku, odbędzie się jubileuszowa XXV Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników, organizowana przez Stowarzyszenie „SPARTAKIADA PRAWNIKÓW 2014.” W tym roku partnerami imprezy są Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz nasza Fundacja im Ireny Babińskiej. Zachęcamy do podjęcia decyzji o wzięciu udziału w tym organizowanym od ponad 20 lat wydarzeniu sportowym już teraz i uwzględnienie go w planach na rok 2014. Uczestnicy Spartakiady zostaną zakwaterowani w obiektach  Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie odbywać się będzie również większość zawodów sportowych.

Zawodom sportowym towarzyszyć będzie bogaty program imprez towarzyszących. Wśród nich Bal Mistrzów Sportu w podziemiach Kopalni Soli w Wieliczce. Podczas balu przeprowadzimy aukcję charytatywną w ramach dorocznej akcji „Prawnicy chorym dzieciom.” Na licytacji pojawi się miedzy innymi koszulka reprezentacji Polski z pamiętnego meczu Polska – ZSRR inaugurującego Mistrzostwa Świata z 1976 r. w Hokeju w katowickim Spodku. Innym rarytasem będzie trykot Kuby Błaszczykowskiego BVB z podpisem naszego reprezentanta.

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie Spartakiady, pod adresem:

OFICJALNA STRONA SPARTAKIADY 2014

Zgłoszenia do wzięcia udziału w Spartakiadzie, poprzez podaną wyżej stronę, można składać od 31 lipca 2013 roku.

Ze sportowym pozdrowieniem i do zobaczenia w Krakowie.

Rada Główna pomaga Prokuraturze Generalnej. Na rok przed reformą pierwsze działania zmierzające do zdiagnozowania stopnia przygotowania prokuratury do wyzwań kontradyktoryjnego procesu karnego.

Czerwiec 18, 2014

Po wielu miesiącach zwłoki Prokuratura Generalna rozeznaje kwestię przewidywanego wzrostu obciążenia obowiązkami prokuratorów w związku z reformą procesu karnego. Świadczy o tym treść pisma z 21 maja, w którym I Zastępca Prokuratora Generalnego zwrócił się do Prokuratorów Apelacyjnych o dokonanie symulacji prognozowanego wzrostu obowiązków służbowych oraz zajęcie stanowiska w zakresie wynikających z tego potrzeb etatowych. Rada Główna Związku ZZPiPP RP ocenia takie działanie jako co prawda znacznie spóźnione, aczkolwiek wysoce pożądane. W związku z powyższym Rada Główna zaapelowała do kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury – prokuratorów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych o możliwie kompleksową ocenę skutków regulacji ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Doświadczenia środowiska prokuratorskiego bowiem pozwalały poprzednio zaobserwować, niepożądane zjawisko sprowadzające się do niewykazywania pewnych oczywistych uwarunkowań i wpisywania się w pewne artykułowane na zewnątrz oczekiwania. Rada ma tu na myśli w szczególności wypowiedzianą w Sprawozdaniu z 2013 roku tezę o tym, że prokuratura jest przygotowana do wyzwań kontradyktoryjnego procesu karnego, podczas gdy w sposób oczywisty od takiego stanu gotowości jest daleka o czym świadczy powołane powyżej pismo I Zastępcy PG. Pismo to wskazuje że prokuratura jest nie tylko nie gotowa, ale wręcz nie ma nawet rozeznania w tej elementarnej kwestii, jaką jest rewolucyjna transformacja modelu postępowania przygotowawczego począwszy od 1 lipca przyszłego roku – zauważył Przewodniczący Prezydium w najnowszym stanowisku Rady. W publikowanym powyżej wystąpieniu Związek zwraca uwagę na konkretne sfery, w których przewiduje się istotny wzrost obciążenia pracą prokuratorów i urzędników.

GP 2014-06-18Apel RG do kierowników jednostek

Związek i „Solidarność” organizatorami szkolenia „ Postępowania w sprawach związanych z łamaniem prawa pracy oraz wypadków przy pracy” Bydgoszcz 24 czerwca 2014 r.

Czerwiec 17, 2014

 

24 czerwca w Bydgoszczy inaugurujemy cykl szkoleń dotyczących prawnokarnych aspektów naruszeń prawa pracy oraz problematyki wypadków przy pracy dedykowanych dla prokuratorów oraz funkcjonariuszy Policji. Szkolenia te są wynikiem współpracy NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W pierwszej części szkolenia poruszona zostanie problematyka przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa w Rozdziale  XXVII KK. Drugą część naszego seminarium poświęcono natomiast przestępstwom w sferze zbiorowego prawa pracy oraz problematyce procesowej. Warto dodać, że patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła wraz z Uniwersytetem Gdańskim Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im Ireny Babińskiej. Zapraszamy do udziału!

PROGRAM SZKOLENIA

Sprawozdanie Prokuratora Generalnego za 2013 r – opinia Rady Głównej ZZPiPP RP.

Maj 12, 2014

Na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości Rada Główna Związku wydała opinię o Sprawozdaniu Prokuratora Generalnego z działalności prokuratury w 2013 r. Podobnie jak w latach ubiegłych sprawozdanie to zbiór tysięcy danych, które Prezesowi Rady Ministrów do oceny działalności prokuratury nie są niezbędne. W ocenie Rady, Sprawozdanie powinno liczyć około 30 stron, zwierać najważniejsze wskaźniki – skazywalność, stabilność decyzji, skuteczność wniosków o areszt, obciążenie pracą i liczbę osób które faktycznie prowadzą postępowania w relacji do ogółu prokuratorów. Pomimo zastrzeżeń zgłoszonych wobec Sprawozdania za rok 2012, zarówno przez Ministra Sprawiedliwości, jak i Radę Główną w tegorocznym Sprawozdaniu nadal brak jest wizji prokuratury w świetle obecnych uregulowań, przepisów projektowanych oraz w zakresie modelu docelowego, tj. optymalnego w przekonaniu osób stojących obecnie na czele prokuratury. Sprawozdanie nie zawiera wizji prokuratury przyszłości, poza wizją trwania w archaicznym, niedostosowanym do wymogów prowadzenia kontradyktoryjnych postępowań karnych, zbiurokratyzowanym modelu. Duża część opinii została poświęcona dostosowaniu prokuratury do nowych warunków kontradyktoryjnego procesu karnego. „Sprawozdanie z bliżej nie nieznanych Radzie przyczyn jest co najmniej niespójne z faktycznym poglądem Prokuratora Generalnego, który z jednej strony stwierdza, że prokuratorzy podołają, natomiast z drugiej dostrzega cały kompleks mankamentów nowelizacji kpk, które jak zauważa stwarzają niemal pewność, iż w istotny sposób wzrośnie liczba wyroków uniewinniających. Zarówno w Sprawozdaniu, jak i stanowisku wypowiedzianym na Konferencji w dniu 24 kwietnia 2013 r. brak jest pogłębionej refleksji, a w szczególności postulatów de lege ferenda, które miałyby udzielić odpowiedzi na pytanie nie tylko, czy prokuratura jest dostosowana, ale jak dostosować ją do nowych wyzwań. Na to pierwsze z pytań, Prokurator Generalny, w sposób mało przejrzysty w Sprawozdaniu, a nieco bardziej wyrazisty w wystąpieniu, odpowiada przecząco. Na drugie z fundamentalnych pytań nie odpowiada wcale” – napisała w swoim najnowszym stanowisku Rada Głowna Związku. W dalszej części opinii jej autorzy zauważyli, iż Sprawozdanie nie zawiera informacji dotyczących obciążenia prokuratorów prokuratur rejonowych dyżurami zdarzeniami i wokandami sądowymi, co ma kluczowe znaczenie w przededniu wejścia w życie nowej, kontradyktoryjnej procedury. „Uzyskanie tego rodzaju informacji pozwoli na bardziej precyzyjne oszacowanie wzrostu ilości spraw, które prokuratorzy będą musieli obsadzić w sądach powszechnych. Istnieją obawy, wielokrotnie artykułowane przez ZZPiPP RP, iż faktyczny wzrost liczby takich spraw, połączony z transformacją formy uczestnictwa w procesie przed sądem, spowodują łącznie zredukowanie czasu niezbędnego do sprawnego prowadzenia postępowań przygotowawczych tak daleko idące, że zaburzy ono sprawność aparatu państwowego w zakresie ścigania i karania sprawców przestępstw” – podkreśliła Rada. Za mylące Związek uznał dane dotyczące ilości osób wykonujących w prokuraturze funkcje nadzorcze. Według Rady Głównej funkcje nadzorcze pełni co najmniej 1751 osób, a nie jak wskazano w Sprawozdaniu 275. „Zdumiewająco brzmią niektóre tezy Sprawozdania zawierające ocenę jakości, czy potrzeby istnienia nadzoru w obecnej postaci. Rada Główna wielokrotnie wskazywała na zbyteczność nadzoru, zwłaszcza w sytuacji, gdy od wielu lat nadzór instancyjny sprawują sądy. Taka forma nadzoru w prokuraturze ma śladowy wręcz charakter i dotyczy m.in. decyzji od dowodach rzeczowych, czy też podejmowanych w sprawach przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego. W tym stanie rzeczy co najmniej zadziwienie budzi wyrażony w Sprawozdaniu pogląd, iż „prokuratorzy prowadzący postepowania chętnie korzystają z pomocy prokuratorów sprawujących zwierzchni nadzór służbowy.” W rzeczywistości nadzór ten jest niemerytoryczny i czysto formalny. Jego konsultacyjny charakter jeszcze bardziej osłabia argumenty za utrzymaniem go w tej postaci. Teza zatem o wysokiej efektywności nadzoru jest chybiona, a wskazują na to przypadki głośnych spraw np. śmierci gen Papały, uprowadzenia i zabójstwa K. Olewnika, czy Amber Gold. We wszystkich tych sprawach nadzór był sterowany z poziomu Prokuratury Generalnej i miał strukturę piętrową” – zauważyła Rada w stanowisku z 30 kwietnia 2014 r.

sprawozdanie 2013-opinia RG
Login