Prawnicy zjednoczeni w pomocy dzieciom – pacjentom Fundacji im Ireny Babińskiej.

Wrzesień 19, 2018

Z nami XXIX Ogólnopolska Spartakiada Prawników w Opolu. Tradycyjnie już obok rywalizacji sportowej spotkaniu prawników – sportowców towarzyszyła chęć niesienia pomocy podopiecznym Fundacji prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Irany Babińskiej. Prawnicy ponad podziałami zagrali tym razem dla dwuletniej Julii Wachstiel. Julia urodziła się jako skrajny wcześniak. Od dnia narodzin zmaga się z wieloma problemami w efekcie których ma orzeczoną niepełnosprawność. Dziewczynka nie wstaje, ani nie stoi samodzielnie, nie raczkuje i nie chodzi. Nie jest w stanie nawet się podeprzeć kiedy leży na brzuszku. Pomimo trwającej rehabilitacji deficyty neurologiczne wciąż się utrzymują. Z pewnością dla poprawy jej zdrowia niezbędna jest stała i intensywna rehabilitacja. Nieodzowna jest dalsza opieka wielospecjalistyczna i terapeutyczna. Pomimo tak wielu kłopotów ze zdrowiem Julia jest bardzo inteligentną, pogodną dziewczynką, która bardzo chce samodzielnie stanąć na nogi. Niestety na razie słabe ciałko odmawia posłuszeństwa. Dla Juli uzbieraliśmy w trakcie Spartakiady ponad 30 tysięcy złotych m.in. podczas aukcji. Zlicytowano wiele pamiątek sportowych – koszulkę Łukasza Piszczka Borusii Dortmund i piłkę z podpisami reprezentacji Polski ofiarowaną przez warszawska adwokat – Katarzynę Wysokińską. Dużym powodzeniem cieszyły się przedmioty podarowane przez Prokuratora Krajowego – pióro wieczne, kartusz i medal pamiątkowy „Zasłużony dla Prokuratury” oraz figurka „Karolinki”, która podarował Pan Marian Jagielski – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się wartościowe albumy i kolekcje płyt, które otrzymaliśmy od Fundacji PKO Banku Polskiego. Uroczystość uświetniło wręczenie przez Wiceprzewodniczącą Prezydium ZZP i PP RP dyplomu mec. Michałowi Korwkowi z Olsztyna, który od wielu lat wspiera naszą Fundację. Wszystkim prawnikom dobrej woli serdecznie dziękujemy. Już teraz zapraszamy za rok do Zielonej Góry.

 

 

Ruszyły prace nad ustawą o pracownikach sądów i prokuratury.

Wrzesień 3, 2018

W piątek 31 sierpnia odbyło się zaplanowane wcześniej na 24 sierpnia 2018 r. pierwsze spotkanie Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury – powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości  z wiceministrem Michałem Wójcikiem na czele oraz związków zawodowych pracowników prokuratury i sadow. Pracowników prokuratury reprezentowała wiceprzewodnicząca naszego Związku – Barbara Chrobak. Było to spotkanie organizacyjne, którego celem było m.in. przyjęcie regulaminu pracy zespołu, utworzenie  grup roboczych i omówienie harmonogramu podejmowanych zagadnień. Jako Związek Zawodowy już w 2013 roku przygotowaliśmy projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, zwierający nową regulację kształtującą wynagrodzenia. Będzie on punktem wyjścia aktualnego stanowiska Rady Głównej ZZP i PP RP w tej sprawie, które w niedługim czasie zaprezentujemy. Kolejne spotkanie zaplanowano na 4 października 2018 r. Nie ukrywamy, że tysiące pracowników prokuratury liczy na nowe – systemowe rozwiązania, w szczególności w zakresie wynagrodzeń, które wydobędą je z ekonomicznego dna, na którym znalazły się w ostatnich latach.

Startują prace nad ustawą o pracownikach sądów i prokuratury. Poparcie Związku dla postulatu NSZZ „Solidarność” wyrównania płac sfery budżetowej o 12 % w 2019 r.

Sierpień 2, 2018

W uchwale z dnia 26 czerwca 2018 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zaapelowała  o pilne przyjęcie i skierowanie do Sejmu projektu ustawy o modernizacji Prokuratury oraz podniesienie środków umożliwiających zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów w budżecie na 2019 r. Jednym z pierwszych efektów naszego stanowiska jest powołanie i zwołanie na dzień 24 sierpnia pierwszego posiedzenia Zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. W pracach nad tym projektem reprezentować nas będzie Zespół pod kierownictwem Barbary Chrobak – Wiceprzewodniczącej ZZPiPP RP. Po wielu latach oczekiwań liczymy na kompleksową regulację rozwiązującą problem głodowych wynagrodzeń pracowników, które wobec wzrostu płac w gospodarce każdego dnia tracą jakąkolwiek konkurencyjność, skutkując coraz większą ilością odejść najbardziej wartościowej kadry urzędniczej oraz asystentów, analityków, informatyków i innych specjalistów, a także pracowników obsługi. Abstrahując od prac nad nową ustawą, nasz Związek domaga się niezwłocznego przyjęcia ustawy o modernizacji prokuratury. Popieramy także zasygnalizowany przez Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” – Piotra Dudę, postulat wyrównania płac w sferze budżetowej w 2019 r. o 12 %.

 

 

Oceny okresowe dla pracowników tylko zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4 czerwca 2018 r. Rada zwróciła się do Prokuratury Krajowej w sprawie wprowadzania w niektórych jednostkach organizacyjnych prokuratury dodatkowych zasad i kryteriów przy dokonywaniu okresowych ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury.
W odpowiedzi na nasze wystąpienie Zastępca Prokuratora Krajowego – Pani Agata Gałuszka – Górska zwróciła uwagę na fakt, iż kwestia ocen okresowych została uregulowana w art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. Jak wyraźnie wskazano w tym stanowisku, „wymienione akty prawne zawierają wyczerpującą regulację w przedmiotowym zakresie, w związku z czym wydawanie i stosowanie regulaminów, zarządzeń i wytycznych uzupełniających, precyzujących lub uszczegółowiających przytoczone przepisy przez prokuratorów regionalnych i okręgowych nie znajduje podstawy prawnej.” Poniżej prezentujemy cytowane stanowisko, zachęcając jednocześnie do społecznej kontroli jego przestrzegania przez lokalne oddziały Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

 

 

oceny okresowe pracowników - pismo Zastępcy PK

Wiceszefowa Związku – Barbara Chrobak wnioskuje o debatę parlamentarną w sprawie wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów.

Lipiec 18, 2018

W 2013 r. sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wydala Dezyderat, stwierdzając że płace pracowników prokuratury oraz sądów nie odpowiadają zakresowi obowiązków i godności sprawowanego urzędu. Dopiero w 2016 r. podjęto pierwsze działania wychodzące naprzeciw Dezyderatowi. Podwyżki w latach 2016-2018 nie zrekompensowały jednak spadku wartości wynagrodzeń pracowników administracji, który nastąpił w wyniku długoletniego zamrożenia funduszu płac w sferze budżetowej. W rezultacie mamy do czynienia z procesem stałego wzrostu dysproporcji pomiędzy płacami pracowników zatrudnionych w prokuraturach oraz sądach, a średnią płacą w gospodarce. Brak rozwiązań systemowych – nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z aktami wykonawczymi oraz ustawy o modernizacji prokuratury, sprawia że płace pracowników sekretariatu, przestały być konkurencyjne w stosunku do sektora prywatnego. W związku z powyższym Barbara Chrobak – Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wystąpiła do Komisji Sprawiedliwości o debatę w tej sprawie i zajęcie stanowiska w formie nowego dezyderatu. Projekt tego stanowiska zamieszczamy poniżej.

projekt dezyderatu

Czas na decyzje Rady Ministrów w sprawie płac pracowników prokuratury w 2019 r.

Lipiec 17, 2018

Gdzie jest projekt ustawy o modernizacji prokuratury? Według naszych informacji czeka na decyzje Komitetu Stałego o skierowaniu do dalszych prac. W reakcji na tą sytuację Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury wydała najnowsze stanowisko, które w ubiegłym tygodniu trafiło na biurko Prezesa Rady Ministrów i osób najbardziej zainteresowanych losem pracowników prokuratury – Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, który jest autorem „zamrożonego” projektu, Prokuratora Krajowego i Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jako największa organizacja przedstawicielska działająca w prokuraturze postulujmy niezwłoczne przyjęcie ustawy modernizacyjnej oraz dostosowanie budżetu na 2019 r. do potrzeb związanych ze skutecznym zwalczaniem współczesnej przestępczości, co pozwoli uniknąć akcji protestacyjnych podobnych do tych, które miały miejsce jesienią 2017 r.” – podkreślono w najnowszym stanowisku Związku. Wskazano w nim również na rosnącą dysproporcję pomiędzy płacami pracowników zatrudnionych w  prokuraturze, które na poziomie prokuratur rejonowych wynoszą średnio 2600 zł brutto, a średnia płacą w gospodarce która w I kwartale 2018 roku wyniosła 4622 zł. W uchwale poparto postulaty NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Podkreślić należy, iż Związek w całości popiera podnoszone przez ogólnopolskie centrale związkowe postulat „odmrożenia” funduszu płac całej sfery budżetowej i wyrównania wynagrodzeń o wskaźnik wynoszący 12 %, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Zapraszamy do lektury uchwały Rady Głównej.

 

uchwała- modernizacja

Stawka za koszty dojazdu powinna być jednolita dla wszystkich prokuratur.

Lipiec 13, 2018

Co kraj to obyczaj. Tak w skrócie można by określić sytuację w polskich prokuraturach w zakresie zwrotu kosztów dojazdu prokuratorom dojeżdżającym do pracy z miejsca zamieszkania, a także na zdarzenia i wokandy sądowe. Problem ten nie został rozwiązany, pomimo interwencji Rady jeszcze z czasów Prokuratury Generalnej.  Dlatego wystąpiliśmy o ujednolicenie zasad i przede wszystkim wprowadzenie jednolitej stawki za km do I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego. Jak czytamy w najnowszym stanowisku Rady Głównej ZZPiPP RP: „obecnie obowiązujące, bardzo różne wysokości stawek nie pokrywają kosztów zakupu paliwa. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niezasadne pokrywanie przez prokuratorów istotnej części kosztów dojazdów do miejsca siedziby jednostki oraz na miejsce oględzin, czy rozprawę sądową, co w praktyce nie powinno mieć miejsca i stoi w sprzeczności z uregulowaniami ustawowymi oraz ratio legis obowiązujących przepisów.” W wystąpieniu Związku przypomniano uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2015r. III PZP 5/15,zgodnie z którą: „ustalona przez prezesa sądu stawka z jednej strony nie może przewyższać maksymalnej wysokości stawki określonej w § 2 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Infrastruktury, a z drugiej strony – nie może być ustalona na  poziomie, który nie  gwarantowałby sędziom korzystającym z prywatnych środków  transportu  zwrotu kosztów przejazdu w wysokości obejmującej koszty biletów na środki transportu publicznego. Taki standard zwrotu „pełnych” kosztów przejazdu wszystkim sędziom „zamiejscowym”, którzy uzyskali zgodę prezesa sądu na zamieszkiwanie w miejscowości innej niż siedziba sądu, gwarantuje § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z art. 95 § 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych, niezależnie od wystąpienia przez nich ze stosownym wnioskiem  i  uzyskania zgody prezesa sądu na korzystanie z prywatnego środka transportu.” Poniżej publikujemy całość wystąpienia.

 

 

RG.18.2018 koszty dojazdu

Związkowcy obradowali w Rzeszowie. Utworzono nową organizację w Prokuraturze Regionalnej.

Maj 17, 2018

16 maja 2018 r. w Rzeszowie utworzono grupę związkową w Prokuraturze Regionalnej. Spotkanie otworzył Pan Łukasz Harpula – Prokurator Okręgowy, któremu towarzyszył Artur Terlecki – zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie. Radę Główną reprezentował prokurator Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium. W krótkiej prezentacji przedstawiono rezultaty pracy Związku w ostatnich latach w tym między innymi eliminację „kontradyktoryjnego” procesu karnego, wprowadzenie obowiązkowego referatu, dyżurów prokuratorskich, specjalizacji i właściwości rzeczowej w prokuraturach regionalnych oraz okręgowych. Wiele miejsca poświęcono sytuacji prcowników prokuratury, których pozycja ekonomiczna nie poprawia się w satysfakcjonujący sposób. Przewodniczący Prezydium poinformował o rozpoczynających się pracach nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratury. Dyskutowano o perspektywach uchwalenia ustawy o modernizacji prokuratury. W dalszej części zebrania podjęto decyzję o utworzeniu grupy związkowej w Prokuraturze Regionalnej. W skład Zarządu Grupy powołano Małgorzatę Dziki – przewodniczącą, Filipa Dutkiewicza – zastępcę przewodniczącego oraz Katarzynę Sobocką – Mielech. Nowej organizacji życzymy owocnej pracy.

Konformiści, czy przestępcy w togach?

Kwiecień 24, 2018

W dniu 19 kwietnia w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się współorganizowana przez ZZPiPP RP oraz Fundację im. Ireny Babińskiej konferencja naukowa: „Konformiści czy przestępcy w togach? Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny.” Jej celem było przybliżenie pojęcia zbrodni sądowej, kwestii odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa polskiego oraz naświetlenie sylwetek i karier zawodowych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu reżimu komunistycznego w regionie gdańskim. Wśród nich byli prawnicy biorący aktywny udział w zbrodniach sądowych, w których skazani zostali na karę śmierci Żołnierze Wyklęci m.in. Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, czy Danuta Siedzikówna.  Słowo wstępne do uczestników konferencji wygłosili: Andrzej Golec – prokurator regionalny w Gdańsku, prof. Mirosław Golon – dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, dr Karol Nawrocki, – dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prok. Tomasz Salwa v-ce przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów
i Pracowników Prokuratury RP.

Nowa organizacja związkowa w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie.

Kwiecień 5, 2018

4 kwietnia 2018 r. na Krakowskim Przedmieściu w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie utworzono nową organizację Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Nowopowstałą grupą związkową przez najbliższą kadencję pokieruje pani Katarzyna Marzec. W zebraniu założycielskim Radę Główną ZZPiPP RP reprezentowali prokuratorzy Jacek Skała i Edyta Kuśnierz. Przewodniczący Prezydium omówił najistotniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem Związku. W szczególności zaakcentował pilną potrzebę uchwalenia planu modernizacji prokuratury, który pozwoliłby na przezwyciężenie kryzysowej sytuacji w dziedzinie konkurencyjności płac pracowników administracji, obsługi oraz coraz liczniejszej grupy asystentów prokuratora. Grupa związkowa w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie jest 7 tego rodzaju organizacją działającą w prokuraturach regionalnych. Ponadto w strukturze Związku funkcjonują 44 Rady Okręgowe oraz Grupa Związkowa w Prokuraturze Krajowej.

 

Login