Bedą podwyżki dla pracowników prokuratury. Po 190 pln od 1 stycznia 2016.

Sierpień 4, 2015

18 milionów złotych dla 6 tysięcy pracowników prokuratury i 101 milionów dla 35 tysiecy zatrudnionych w sądownictwie. W sumie wzrost wynagrodzeń wyniesie 5,5 procenta. To pierwsze podwyżki wywalczone przez związki zawodowe od 8 lat. W dniu dzisiejszym doszło do spotkania przedstawicieli Związku Zawodwego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oraz „Solidarności” Sądowej z Borysem Budką – Ministrem Sprawiedliwości, na którym kierownictwo resortu przekazało informację o założeniach budżetu na 2016 r. W negocjacjach z ramienia naszego Związku uczestniczyli: przewodniczący prezydium – Jacek Skała, wiceprzewodniczaca – Barbara Chrobak oraz Karolina Roszak z Rady Głównej. W trakcie rozmów Borys Budka zapowiedział także zmianę rozporządzenia kształtującego tzw „widełki” płacowe, tak aby najniższe uposażenia bez uwzględnienia dodatkowych składników wynagrodzenia, takich jak staż pracy wynosiło 1850 zł. Wyraził także nadzieję, że w kolejnych latach wzrost płac bedzie miał charakter cykliczny. Już jutro w Prokuraturze Generalnej odbędzie się kolejne spotkanie na którym nasi przedstawiciele rozmawiać będą z Andrzejem Seremetem m.in. o sposobie podziału środków na poszczególne apelacje o etaty.

1 lipca 2015 – spotkanie kierownictwa Związku z Borysem Budką – Ministrem Sprawiedliwości.

Lipiec 3, 2015

W środę o 10:00 przedstawiciele naszego Związku Zawodowego odbyli spotkanie z kierownictwem Resortu Sprawiedliwości. Była to już kolejna okazja do rozmów z udziałem Borysa Budki – nowego szefa resortu. W spotkaniu uczestniczyła ponadto Wiceminister Monika Zbrojewska, dyrektor Departamentu Prawa Karnego Tomasz Darkowski oraz Marek Jamrogowicz – Zastępca Prokuratora Generalnego. Podczas spotkania Przewodniczący Prezydium prokurator Jacek Skała, przekazał na ręce Ministra Raport o stanie przygotowania państwa do reformy procesu karnego, wskazując m.in na nieprzygotowanie do niej samego resortu sprawiedliwości. „Ta reforma była skażona grzechem pierworodnym. Nie można zmieniać filozofi procesu korygując tylko jeden etap. Tak fundamentalna zmiana zasługiwała na nowy kpk, w miejsce mającego już prawie 20 lat i 100 razy znowelizowanego. Jeśli komuś wpadnie do głowy pomysł, że winna za niepowodzenie reformy jest prokuratura albo prokuratorzy, to po to jest ten Raport aby wskazać podmioty rzeczywiście odpowiedzialne. I my będziemy to robić z konsekwencją” – argumentował Przewodniczący Prezydium. W dalszej części spotkania Minister Przedstawił swoją wizję procesu z naciskiem na rozwijanie konsensualizmu i poddał pod rozwagę wprowadzenie modelu umożliwiającego prokuratorom w drobnych sprawach wydawanie „nakazów zapłaty” nawiązując do modelu niemieckiego.
Głównym przedmiotem spotkania była sytuacja płacowa urzędników prokuratury w kontekście wzrostu obowiązków pod rządami nowej procedury karnej. Strona Związkowa uzyskała ważne zapewnienie ze strony kierownictwa Resortu, że z całą pewnością przy planowanych podwyżkach pracownicy prokuratury nie zostaną pomnięci, a wzrost funduszu wynagrodzeń będzie jednakowy na etat, tak w prokuraturze, jak i w sądownictwie. Jest to wyraźna zmiana stanowiska w porównaniu do poprzedniego Ministra Sprawiedliwości, który postulaty płacowe pracowników prokuratury „przekierowywał” na bezsilnego w tej kwestii Prokuratrora Generalnego. Podczas spotkania poruszano tradycyjne już problemy pionu administracji, a w szczególności kwestię tzw. „kominów pacowych. Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak zwróciła ponownie uwagę na zbyt dużą rozpiętość tzw. „widełek” płacowych w rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzeń urzędników. Z koleji Robert Zasada poruszył problem fatalnej sytuacji w sferze inwestycji i pogłębiającej się przepaści infrastrukturalnej pomiędzy prokuraturą, a sądownictwem. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja pomiędzy przedstawicielami Związku, a prokuratorem Markiem Jamrogowiczem na temat Zarządzenia Prokuratora Generalnego w sprawie organizacji prac sekretariatu, które podpisano w trybie nagłym bez konsultacji ze związkiem zawodowym. Ustalono spotkanie konsultacyjne z Prokuratorem Generalnym w sprawie zasad podziału środków na podwyżki dla urzędników i pracowników obsługi w styczniu 2016 r.

Raport o stanie przygotowania Państwa do rządowej reformy procesu karnego wchodzącej w życie 1 lipca 2015.

Lipiec 1, 2015

Czy rzeczywiście najsłabszym ogniwem procesu po 1 lipca 2015 będzie prokuratura. Wydaje się, że taka teza stanowi zbyt daleko idące uproszczenie. Prokuratura rzeczywiście nie jest dostosowana do reformy. Jej ramy strukturalne pochodzą z epoki stanu wojennego. Czy ten model nazywany przez niektóre dyżurne autorytety prawnicze „sowieckiem” sprawdzi się w kontradyktoryjnej potyczce na sali sądowej.

Raport o stanie przygotowania Państwa do 1.07.15 KPK

Rada Główna w obronie niezależności Prokuratury w związku z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów o odwołaniu Andrzeja Seremeta z pełnionej funkcji.

Czerwiec 11, 2015

Poniżej pełna treść Uchwały Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów w sprawie nieuprawnionego stanowiska Prezesa Rady Ministrów o nieprzyjęciu Sprawozdania Prokuratora Generalnego za 2014 r. z powodu „wycieku” materiałów ze śledztwa w sprawie tzw. „afery podsłuchowej.” Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP stanowczo przeciwstawia się próbom nieuprawnionego wiązania zarówno Prokuratora Generalnego jak i całej prokuratury z „przeciekiem” w tzw. „aferze taśmowej.” W szczególności protestujemy przeciwko stawianiu Andrzeja Seremeta – pierwszego Prokuratora Generalnego III RP w jednym szeregu z dymisjonowanymi i skompromitowanymi politykami – napisali prokuratorscy związkowcy w przyjętym dziś rano stanowisku. Rada Główna Związku wielokrotnie, krytycznie wypowiadała się o działaniach i zaniechaniach Prokuratury Generalnej pod kierownictwem Andrzeja Seremeta. Jednak w obecnej sytuacji czuje się zobowiązana do stanowczej reakcji wobec oświadczenia Prezesa Rady Ministrów. Nieuprawnione bowiem obciążanie Prokuratury wyciekiem informacji z akt śledztwa w sprawie tzw. „afery taśmowej” jest oczywistym i rażącym naruszeniem niezależności nie tylko Prokuratora Generalnego ale także prokuratorów prowadzących to postępowanie.

Uchwała RG z 11 czerwca 2015r, ws oświadczenia Prezesa Rady Ministrów

Po intwerwencji Rady Głównej dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników.

Czerwiec 10, 2015

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP nie pozostaje bezczynna na sprawy pracowników prokuratury. W dniu 22 maja 2015 r. Wiceprzewodnicząca Barbara Chrobak spotkała się z I Zastępcą Prokuratora Generalnego Jamrogowiczem. Po raz kolejny poruszona została kwestia niskich wynagrodzeń pracowników prokuratury. Zwrócono się do I Zastępcy z postulatem aby Prokurator Generalny nie tylko interweniował w kwestii odmrożenia wynagrodzeń ale również zabiegał o pozyskanie dodatkowych środków na ich zwiększenie. I Zastępca poinformował, że oczekuje na spotkanie z Wiceminister Finansów i po którym spotka się ponownie z reprezentacją Rady Głównej ZZP i PP RP aby przekazać jakie ustalenia zapadły. Aktualnie Rada Główna pozyskuje dane dotyczące wysokości dodatków specjalnych, premii i podwyżek w jednostkach prokuratury, które to dane zostaną przekazane do PG i KRP celem przedstawienia jak źle te środki są rozdysponowywane. W dniu 8 czerwca 2015 r. Prokurator Generalny przekazał do wszystkich jednostek prokuratury jednorazowo kwotę 150 zł na każdy etat. Jest to kropla w morzu potrzeb, ale lepiej jak te środki są przekazywane dla pracowników, a nie zwracane do Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z powyższym zauważenia wymaga konieczność podjęcia działań również przez okręgowe organizacje związkowe mających na celu zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji uzyskanych funduszy. W trakcie rozmowy poruszona została również kwestia projektu – Zarządzenia Prokuratora Generalnego w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów. W ocenie Związku projekt jest nie do przyjęcia, gdyż nie uwzględnia zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania karnego mających wejść w życie 1 lipca 2015 r. Ponadto zawiera zapisy, które dodatkowo obciążają sekretariat, a powyższe zmiany tego nie wymagają. Problem dotyczący powyższego projektu poruszony został również na wysłuchaniu przed KRP w dniu 21 maja 2015r. gdzie poproszono o przesłanie uwag Związku. Ponadto Związek wyraża najwyższe zaniepokojenie tym, że pracownicy Prokuratury Generalnej przeprowadzają szkolenia dotyczące powyższego zarządzenia, które nie zostało jeszcze podpisany i cały czas trwają prace nad poprawkami.

Krajowa Rada Prokuratury i Prokurator Generalny zainteresowani losem pracowników prokuratury.

Maj 26, 2015

 

W ubiegły czwartek na forum Krajowej Rady Prokuratury odbyła się debata na w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej pracowników prokuratury zatrudnionych w administracji i obsłudze. W debacie Radę Główną ZZP i PP RP reprezentowali – Barbara Chrobak i Robert Zasada. Na ręce Przewodniczącego Rady Związek złożył odezwę w której zaapelował do Rady i Prokuratora Generalnego o podjecie zintensyfikowanych starań na rzecz zmiany sytuacji materialnej pracowników prokuratury. W podpisanej przez Przewodniczącego Związku odezwie zwrócono uwagę na fakt, iż, iż obecna sytuacja wymaga niezwłocznej i decydowanej zmiany, w szczególności w związku z wchodzącą w życie w dniu 1 lipca 2015 r. dużą nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, wprowadzaną pod hasłami kontradyktoryjności. Zmiana ta wiązać się będzie ze znaczącym wzrostem ilości obowiązków, które wykonywać będą pracownicy zatrudnieni w pionie administracji. Rada Głowna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury z satysfakcją odnotowała, że w ostatnim roku kadencji pierwszego, niezależnego Prokuratora Generalnego Krajowa Rada Prokuratury, jak i sam Prokurator Generalny dostrzegli problem katastrofalnej sytuacji materialnej pracowników prokuratury zatrudnionych w administracji i obsłudze. Jak dotąd bowiem to Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury prowadził osamotniona walkę o zmianę tej sytuacji. Jej efektem był między innymi Dezyderat Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 18 kwietnia 2013 r., w którym Posłowie stwierdzili, że wynagrodzenia tej grupy zawodowej – od lat niewaloryzowane, nie odpowiadają ani godności sprawowanego urzędu, ani zakresowi obowiązków, a realnemu spadkowi ich wartości towarzyszy wzrost plac w innych sektorach administracji państwowej, w których zakaz podwyższania płac omija się zwiększając fundusze nagradzania i premiowania. W swoim wystąpieniu przed KRP Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak zwróciła uwagę na niedawne stanowisko  Trybunału Konstytucyjnego, który w postanowieniu z dnia 28 kwietnia 2015r. (sygn. S 4/15) stwierdził, iż istnieje konieczność przedstawienia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej uwag dotyczących niezbędności podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do właściwego uregulowania kwestii waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów. Ma ono także zastosowanie do pracowników prokuratury.

Login