ZWIĄZEK APELUJE DO ZGROMADZEŃ PROKURATUR APELACYJNYCH O ZAJĘCIE ZDECYDOWANEGO STANOWISKA W SPRAWIE ZAMROŻENIA WYNAGRODZEŃ.

Maj 27, 2011

Po apelu do Krajowej Rady Prokuratury i stanowczym sprzeciwie tej ostatniej wobec rządowego planu zamrożenia wynagrodzeń, Związek zwrócił się do zgromadzeń prokuratur apelacyjnych o zajęcie stanowisk w tej sprawie. Jako prokuratorzy oczekujemy podobnej reakcji od pozostałych organów samorządu prokuratorskiego – zgromadzeń prokuratur apelacyjnych. Dlatego zwracamy się o ich pilne zwołanie, przedstawienie niniejszego wystąpienia delegatom oraz wydanie uchwał, podobnie jak to miało miejsce w przypadku rządowego projektu likwidacji prokuratur apelacyjnych – czytamy w piśmie ZZPiPP RP.

Apel RG do zgromadzeń apelacji

Koalicja prokuratorów i sędziów wspólnie zaprotestuje przeciwko rządowym „reformom” wymiaru sprawiedliwości!!!

Maj 22, 2011

Iustitia

21 maja 2011 r. w Warszawie doszło do spotkania ścisłego kierownictwa Stowarzyszenia „Iustitia” i przedstawicieli organizacji prokuratorskich – Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Stowarzyszenia „Komitet Obrony Prokuratorów” i Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem.” Efektem spotkania było wspólne oświadczenie stanowiące zapowiedź protestu sędziów i prokuratorów związanego z polityką rządu zmierzającą do osłabienia wymiaru sprawiedliwości. Jak ustalono prokuratorzy i sędziowie wspólnie zaprotestują między innymi przeciwko rządowym planom obniżenia wynagrodzeń obu grup zawodowych w 2012. Szczegóły akcji zostaną upublicznione w terminie późniejszym. Poniżej tekst oświadczenia.

Oświadczenie

Krajowa Rada Prokuratury odpowiada na apel związku.

Maj 16, 2011

Nie musieliśmy długo czekać na reakcję Krajowej Rady Prokuratury na apel Związku z 10 maja 2011 w sprawie zamrożenia wynagrodzeń. Dwa dni później Krajowa Rada Prokuratury wyraziła stanowczy sprzeciw wobec próby zamrożenia naszych i sędziowskich pensji na rok 2012 wskazując, iż poziom wynagrodzeń prokuratorów jest jedną z istotnych gwarancji niezależności. Poniżej zamieszczamy uchwałę Rady. Teraz czas na zdecydowane stanowisko innych ciał samorządowych, w szczególności zgromadzeń prokuratur apelacyjnych.

Prokuratorzy mówią o zerwaniu umowy – artykuł w rp.pl
Sprzeciw wobec zamrożenia wynagrodzeń – artykuł w rp.pl

Uchwała KRP nr 278.2011

ZWIĄZEK DO KRAJOWEJ RADY PROKURATURY – APEL O REAKCJĘ W SPRAWIE ZAMROŻENIA WYNAGRODZEŃ PROKURATORÓW W 2012.

Maj 10, 2011

10 maja 2011 r. Związek zwrócił się z apelem do Krajowej Rady Prokuratury aby ta na najbliższym posiedzeniu w dniach 10-12 maja wyraziła zdecydowane stanowisko w sprawie rządowego projektu zamrożenia wynagrodzeń sędziów i prokuratorów w 2012 r. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w sprawie zamrożenia płac wypowiedziała się już Krajowa Rada Sądownictwa, w szczególności w stanowisku z dnia 8 kwietnia 2011 r. Reakcja Krajowej Rady Sądownictwa była szybka i zdecydowana. Jako prokuratorzy oczekujemy podobnej od organu samorządu prokuratorskiego – Krajowej Rady Prokuratury – zaapelowali związkowcy. Przy okazji w wystąpieniu zauważono, iż związku z zaistniałą sytuacją organizacje zrzeszające prokuratorów, w tym największa z nich – Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zmuszone będą podjąć zdecydowane kroki wspólnie z reprezentującym sędziów Stowarzyszeniem „Iustitia.”

Pismo do KRP - zamrożenie wynagrodzeń

Związek do Prokuratora Generalnego w sprawie różnic w wysokości pensji urzędników i pracowników obsługi w jednostkach prokuratur na terenie kraju.

Maj 9, 2011

Rada Główna ZZP i PP RP opiniując projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratur oraz odbywania stażu urzędniczego po raz kolejny zwróciła uwagę na problem niesprawiedliwego zróżnicowania płac administracji w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury powszechnej na terenie kraju. Jak zauważono w pisemnej opinii zagadnienie to było przedmiotem wystąpienia Rady Okręgowej ZZPiPP RP w Krakowie z dnia 18 września 2009 r. do Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji ekonomicznej pracowników sekretariatów oraz obsługi, pod którym to wystąpieniem zebrano kilka tysięcy podpisów urzędników i pracowników obsługi. Problem ten nie został jednak dotychczas rozwiązany. Dlatego też zauważamy konieczność niezwłocznego ustalenia na nowo wysokości tzw. „podstaw” wynagrodzeń zasadniczych we wszystkich jednostkach poprzez ich zrównanie w sposób korzystny dla pracowników, czyli do wysokości najwyższych stosowanych na terenie kraju stawek. Nie ma bowiem racjonalnego wytłumaczenia dla patologicznej sytuacji, w której w jednej jednostce, osoba zatrudniona na tym samy stanowisku, uzyskuje wynagrodzenie o kilkaset złotych wyższe od swojego odpowiednika z innej jednostki – czytamy w piśmie Barbary Chrobak – Wiceprzewodniczącej Prezydium Rady Głównej.

Związek w sprawie wynagrodzeń urzędników - opinia dotycząca rozporządzenia MS

Związek uczestniczy w pracach nad ustawą o Krajowej Radzie Prokuratury.

Maj 5, 2011

W dniu 28 kwietnia 2011 odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrującej poselski projekt ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury, którego pierwsze czytanie miało miejsce na posiedzeniu plenarnym Sejmu w dniu 13 kwietnia 2011r. Projekt ten zakłada wzmocnienie roli Krajowej Rady Prokuratury jako organu samorządu prokuratorskiego i jednocześnie wyposaża ten organ w szerokie kompetencje o charakterze kontrolno-oceniającym, w tym uprawnienia do przeprowadzania wizytacji i lustracji jednostek prokuratury. W pracach nasze środowisko reprezentowali prokuratorzy: Justyna Plechowska–Łukowska i Tomasz Korniak. W trakcie posiedzenia przedstawili stanowisko Związku popierające samą ideę Krajowej Rady Prokuratury jako silnego organu samorządu prokuratorskiego zaznaczając zdecydowane zdystansowanie wobec unormowań czyniących z tego gremium kolejny organ nadzorczy. Zasygnalizowali istnienie w projekcie wadliwych zapisów deklarując gotowość Związku do aktywnego uczestnictwa w procesie legislacyjnym i postulując przeprowadzenie konsultacji projektu ustawy w środowisku prokuratorskim oraz skierowanie projektu ustawy do pracy w podkomisji. Decyzją Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w podkomisji.

Związek Zawodowy do Ministerstwa Sprawiedliwości o asystentach prokuratorskich.

Kwiecień 29, 2011

Rada Główna przedstawiła stanowisko w sprawie przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora. Korzystając z okazji wyraziliśmy pogląd na temat usytuowania i ilości asystentów w jednostkach organizacyjnych prokuratury. Jak czytamy w wystąpieniu „liczba zatrudnionych asystentów jest niewystarczającą, a ich rozlokowanie w jednostkach całkowicie nieprawidłowe. Widoczna jest w szczególności znacząca dysproporcja w ilości asystentów zatrudnionych w jednostkach prokuratur i sądach powszechnych. Dodać także należy, iż asystentów brakuje na najbardziej newralgicznych odcinkach pracy w prokuraturach, to jest tam gdzie obowiązków jest najwięcej. W odróżnieniu od sądownictwa powszechnego, gdzie asystenci zatrudniani się przy sędziach sądów rejonowych, a zatem tam gdzie są najbardziej potrzebni, w prokuraturach asystenci funkcjonują jedynie na szczeblach wyższych – prokuratur apelacyjnych i okręgowych i to nie zawsze w komórkach zajmujących się prowadzeniem śledztw. Dlatego Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników zauważa pilną potrzebę zwiększenia liczby asystentów i ich ulokowania, tam gdzie są najbardziej potrzebni, czyli w prokuraturach rejonowych, które prowadzą ponad 90 % wszystkich postępowań przygotowawczych.”

Asystenci prokuratorscy - opinia rozporządzenie MS

Związek Zawodowy w sprawie obowiązku wyznaczenia dnia wolnego za 1 stycznia 2011 r.

Jak czytamy w piśmie z dnia 21 kwietnia 2011 r Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, zwraca się do Państwa Prokuratorów Apelacyjnych i Okręgowych z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w przedmiocie realizacji uprawnienia do udzielenia dnia wolnego za dzień 1 stycznia 2011 względnie wypłaty ekwiwalentu. Prośba ta jest związana z wdrożeniem przez Związek społecznego monitoringu w zakresie wykonania przez Pracodawcę tego obowiązku. Rada Główna zamierza stworzyć opracowanie dotyczące sytuacji związanych z powyższym problem w poszczególnych jednostkach i w przypadku nie uzyskania odpowiedzi wykorzysta instrument zapytania w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Uchylanie się od obowiązku udzielenia pracownikowi odpowiedniej liczby dni wolnych, w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy grozi mandatem w wysokości 1-2 tys. złotych lub skierowanie wniosku do sądu grodzkiego, a tam kara może sięgnąć nawet 30 tys. złotych – przypomina Związek.

Wolne za 1 stycznia 2011 - pismo RG

Związek interweniuje w sprawie interpretacji ustawowych gwarancji niezależności.

Kwiecień 25, 2011

W związku z bezprecedensową ingerencją w niezależność prokuratora referenta i uchyleniem przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec wiceministra finansów Związek wystąpił do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o zbadanie sprawy i wypracowanie jednolitej wykładni przepisów art. 8 i art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze. Wydaje się, iż Prokurator Generalny, po pogłębieniu problemu, mógłby np. wystąpić do Sądu Najwyższego z wnioskiem o którym mowa w art. 60 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym – czytamy w piśmie Wiceprzewodniczącego Prezydium Rady Głównej prokuratora Jacka Skały. Związek zwrócił się również o dopuszczenie do prac zespołu prokuratorów dla przedstawienia stanowiska w przedmiocie rozumienia przepisów art. 8 i art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze, który powołał prokurator Andrzej Seremet.

Wniosek Związku do Prokuratora Generalnego

Płock – szósta, nowa, okręgowa organizacja związkowa.

Nasz Związek rośnie w siłę. 20 kwietnia 2011 utworzyliśmy Radę Okręgową ZZP i PP RP Płocku. Na posiedzeniu założycielskim obecni byli przedstawiciele Rady Głównej z Gdańska – Dagmara Słonimska – Butowski i Robert Zasada. To już szósta organizacja okręgowa utworzona w tej kadencji Rady Głównej. Jej nowym przewodniczącym został Pan Lech Jakubaszek.

Login